Ana sayfa İş Dünyası EMiRKAAN ERKiLET İle Röportaj

EMiRKAAN ERKiLET İle Röportaj

771
0
PAYLAŞ

Bir ülkenin kalkınması, planlar hiyerarşisinde sistematik olarak gerçekleşir. Biz bu kalkınmada üzerimize düşen kısmı en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz.

Genç yaşına rağmen şehir planlamacılığı alanında büyük yol alan konuğumuz Emirkaan Erkilet’le “şehir planlamacılığı” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz, Emirkaan Erkilet kimdir?
1982 yılı Kayseri doğumluyum. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde Eğitimimi tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Mimarlık fakültesi şehir ve bölge planlama bölümünden mezun oldum. 4 yıl kadar Ankara’nın önde gelen Planlama firmalarında çalıştıktan sonra askerlik görevimi yapmak üzere ayrıldım. Askerden döndükten sonra başta babam olmak üzere ailem ve arkadaşlarımın desteği ile SER Şehir Planlama adı altında kendi şirketimi kurdum.

Bize mesleğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Şehir planlama nedir?
Bir ülkenin kalkınması, planlar hiyerarşisinde sistematik olarak gerçekleşir. Biz bu kalkınmada üzerimize düşen kısmı en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Genç yaşına rağmen şehir planlamacılığı alanında büyük yol alan konuğumuz Emirkaan Erkilet’le “şehir planlamacılığı” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki şehirler kuruldukları tarihten itibaren sürekli gelişim halindedirler. Kentlerdeki bu gelişim kelebek etkisi gibi diğer kentlere hatta ülke düzeyinde sosyal, ekonomik ve mekansal olarak etkileşime yol açar. Örneğin Ankara’nın başkent olması, komşu illerin gelişimini hızlandırmış sosyal yapılarını değiştirmiştir. Şehir ve bölge planlama mesleği ise bu etkileşimi göz önünde bulundurarak ülke düzeyindeki üst ölçekten, yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede mekânsal gelişimi düzenler ve biçimlenmesine katkıda bulunur.

Burada şehir plancının rolü nedir?
Şehirlerin gelişimleri birçok etkene bağlı olarak şekillenir. Mesela; topografya uygun değilse kentleşme olmaz, ulaşım gelişim yönü için önemli bir etkendir, kentin pazar payının yüksek olması gelişim hızını etkiler. Kentte genç nüfus oranının yüksek oluşu kentteki eğitim ve sosyal tesislerde yoğunluğa sebep olur. Bunun gibi mekânsal, sosyal, demografik, ekonomik etkenlerin yanı sıra kentin doğal yapısı ve kültürü de kent gelişimi için önemli bir etkendir. Şehir plancısı, söz konusu planlı gelişmenin sağlanması için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek bu etkenleri değerlendirir. Bu değerlendirmeler neticesinde kentin geleceğine yönelik amaç ve hedefleri belirleyen şehir plancısı, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlayan, karar verici- lere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasın- da rol alan uzmandır. Plancının uygulamadaki rolü; planın parçaları olan projeleri tanımlamak, bu projeleri koordine etmek, yönlendirmek, denetlemek veya projelere dönük danışmanlık hizmetlerini yürütmektir.

Şehir plancısının çalışma alanları nelerdir?
Şehir plancısı gerek kamu sektöründe gerekse özel sek- törde hizmet veren bir uzmandır. Kamuda çalışan şehir plancıları belediyelerde, Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOKİ, Özelleştirme İdaresi, İl Özel İdare gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, planlama, onama ve uygulama süreçlerinde çeşitli konumlarında görev almaktadırlar. Benim gibi özel çalışan şehir plancıları, arazi sahiplerinin şahsi talebi doğrultusunda planlama bürolarına başvuru yoluyla özel imar, plan yapım, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon, uygulama gibi çalışmaları yaparlar. Ayrıca başta İller Bankası ve her ölçekte belde ve belediyeler olmak üzere yukarıda sayılan bakanlıklara bağlı idareler tarafından ihaleye çıkarılan plan-proje hizmetlerinde planlama yapım ve uygulama süreçlerinde yüklenici, proje yöneticisi, proje koordinatörü, danışman vb. görevler alabilirler.

Bize, SER şehir planlama şirketi olarak çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız planlama hizmetleri, imar planları, peyzaj proje ve uygulamaları, mimarlık hizmetleri, haritacılık hizmetleri, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, proje geliştirme ve danış- manlık, 3 boyutlu modelleme, yol projeleri gibi alt yapı ve üst yapı projeleri konusunda çalışmaktadır. Özetle firmamız kentsel arazi parçalarının arsaya dönüşüm sürecinde ve sonrasında kullanım kararları ve yapılaşma koşulları ile beraber inşaata hazır hale getirmektedir. Bu hizmet portföyü kapsamında Isparta-milli parklar koruma planı, Safranbolu ve Antakya kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planı revizyonu ve gelişme alanları için ilave imar planı çalışmalarında ayrıca İzmit-Körfez, Yozgat ve Ardahan imar plan ve plan revizyonlarında aktif olarak yer aldım. Şuanda yapım aşamasında olan 3 belediyeye ait planlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Anladığım kadarıyla çok farklı planlama çeşitleri var. Bize bu plan türleri hakkında bilgi verir misiniz?
Aslında planlama en üst ölçekten en alt ölçeğe doğru hiyerarşik bir düzeni takip edecek şekilde yapılır. Üst ölçek te kalkınma planları ve bölge planları olarak hazırlanan planlar; yatırımların ülkesel ölçekte dağılımını belirlemek ve kentlerin gelişim stratejilerini ülkesel boyutta irdelemek, kentlerdeki bu gelişimlerin etkilerini düzenleme amacıyla hazırlanır. 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ise bölge planlarında belirlenen amaca ve hedeflerin detaylandırılmadan kentteki mekana genel yansımasıdır. 1/5000 ölçekli Nazım imar planları ise kent ölçeğinden daha yerele, ilçe düzeyine indirgenmiş olan plandır. Alan kullanım şekli, kent içi ulaşım şeması, nüfus yoğunlukları bu planlarda belirlenir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise en ayrıntılı planlar olup yapılaşma koşullarını, bütün yol profillerinin belirlendiği, uygulamaya yönelik planlardır. Bu planlar dışında amaçlarına göre sınıflandırılan planlar da bulunmaktadır. İmarsız alanlar için yapılan mevzi imar planları, planlı alanların sınırına bitişik yapılan ilave imar planları, mevcut planın yetersizliğinin güncellenmesine yönelik olarak yapılan revizyon imar planları, kentsel tasarım projeleri, turizm, ulaşım, küçük sanayi, sanayi, organize sanayi planları gibi sektörel planlar, koruma amaçlı imar planları, hidroelektrik santrali (HES) ve rüzgar enerji santrali (RES) planları, Gecekondu önleme ve ıslah planları ve şu an çok gündemde olan 5366 sayılı Yenileme Kanunu çerçevesinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri.. bu kadar…. çok mu karışık? (gülüyor)

Ankara’da ki kentleşme hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu çok genel bir soru. Bütün gün konuşabiliriz bu konuyu ama bu metro inşaatı nedeniyle kapatılan yollarla birlikte ulaşım sorunu korkutmaya başladı beni. Bazen kendimi İstanbul da gibi hissediyorum. Keşke çok katlı kavşak, köprü yapımı için ayrılan emek, zaman ve parayı, metro ve diğer toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesine harcansaydı, Ankara şimdi çok başka bir yer olurdu. Katlı kavşak tasarımı lokal çözümleme açısından başarılı görünebilir ama ulaşım bir bütün olarak düzenlenmeli. Kente bir kez katlı kavşak yaptıysanız bu ip söküğü gibi her kavşakta aynı gereksinimi doğurur. Önemli olan trafiği azaltarak insanları toplu taşımaya yönlendirmek.

Şehir planlamanın gelecekteki konumu nedir?
Geleceğe gitmeye gerek yok, bugün bile bir kentin gelişimi ile ilgili stratejileri, alternatifleri, sınırları ortaya koyan en önemli mühendislik dalı şehir planlamadır. Ancak bu meslek ülkemizde yeni yeni duyulmaya başladı. Belki de kentleşmenin etkilerini yeni yeni anlıyor Türkiye.

SER Şehir Planlama’nın bu sektördeki hedefi nedir?
Planlama sürecinde alınan kararları bir çok meslek grubu etkilemektedir. Bu yüzden firmamız bu süreç içerisinde bu meslek grupları ile yoğun bir etkileşim içerisinde çalışmaktadır. Firmamızın hedefi kentler ve kullanıcılar için disiplinler arası olan planlama çalışmalarını tek bir potada eritip halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüd, planlama ve imar uygulaması gibi “paket iş” olarak yatırımcıların önüne sermektir. Anlattığım gibi bir ülkenin kalkınması, planlar hiyerarşisinde sistematik olarak gerçekleşir. Biz bu kalkınmada üzerimize düşen kısmı en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here